Veľkosť textu
Piatok, November 27, 2015

Pozvánka na otvorenie 20. členskej výstavy fotoklubu RETINA Senica

Pozvánka na otvorenie 20. členskej výstavy fotoklubu RETINA Senica

Jedným zo zakladajúcich členov fotoklubu RETINA v roku 1942 bol spisovateľ, senický rodák Ivan Horváth.

Záhorský krst knihy Petra Brezinu „Prvá svetová vojna a Záhorie“ v Čáčove

Záhorský krst knihy Petra Brezinu „Prvá svetová vojna a Záhorie“ v Čáčove

Fotogaléria

TEXT A FOTO: Milan Soukup


Po prvom uvedení knihy do života na Slovensku, ktoré sa udialo na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave posypaním záhorským pieskom 28. októbra 2015 (tam v réžii Záhorského múzea zo Skalice), Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici zorganizovalo 16. novembra 2015 krst knihy PhDr. Petra Brezinu s kolektívom „Prvá svetová vojna  a Záhorie“ na Záhorí - v miestnej časti Senice – v Čáčove. Stretnutie pripravili spolu s Klubom priateľov histórie v Senici a s Mestským výborom číslo 1 pri Mestskom zastupiteľstve Senice.
Za účasti autora (posypaním knihy lupeňmi divých makov) sa ďalšími záhorskými  krstnými rodičmi knihy stali riaditeľka ZOS RNDr. Ľubica Krištofová a primátor Senice Mgr. Branislav Grimm. Primátor v príhovore pripomenul zaplnenej sále, že divé maky ako symbol obetí prvej svetovej vojny majú pôvod v básni „In Flanders fields“ (Na poliach Flámska), ktorú napísal roku 1915 kanadský chirurg John McCrae. Útrapy vojny na vlastnej koži zažil na západnom fronte pri belgickom meste Ypres. V roku  1921 bývalý veliteľ britských expedičných síl poľný maršál sir Douglas Haig navrhol vlčí mak použiť ako symbol pre zbierku na pomoc vojnovým veteránom a invalidom. Primátor Senice B. Grimm pár veršov z básne i zarecitoval.
„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam, medzi krížmi rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu...“
Historik Peter Brezina priblížil prácu na knihe, premietli tam staré pohľadnice Čáčova a dialóg s verejnosťou bol zároveň apelom - aj dnes zachovávať v rodinných, mestských a iných archívoch záznamy o rôznych udalostiach obcí a miest. O čom sa nenapíše, ako keby ani nebolo...
Bez zápisov, aj osobných postrehov a spomienok z rôznych uhlov pohľadu, sa ani nedá zodpovedne spracovať žiadne historické obdobie. Peter Brezina vyjadril nádej, že aj mená padlých z Čáčova, o ktorých oficiálne vojenské archívy nezachovali žiadne informácie by mohli odkryť záznamy, fotografie a poznámky z rodinných archívov.
Nová kniha hovorí aj o význame legionárov pre vznik Československa a prináša okolo 30 konkrétnych životných príbehov účastníkov vojny.
Súčasťou akcie v Čáčove bol predaj najnovších kníh (tiež spoločnej knihy Petra Brezinu  s Jánom Petrom „Senica v nostalgii pohľadníc“,…) a informácie o pripravovaných knihách o Čáčove tesne pred ich dokončením.
Záverečnú etapu prípravu knihy o 150-ročnici Evanjelického zboru v Čáčove priblížili čáčovský evanjelický farár Miroslav Hvožďara a jej ilustrátor Slavomír Bučák. Čáčovský evanjelický zbor sa roku 1863 osamostatnil od senického z národných pohnútok (v rámci zápasu za svojbytnosť Slovákov), keďže v Senici vtedy  v čele evanjelického zboru pôsobili maďaróni. Najstaršie informácie v knihe vychádzajú zo zborového archívu (z roku 1860). Pri zrode  Evanjelického cirkevného zboru v Čáčove a jeho prvým farárom bol v roku 1863 (dovtedy v Nemecku žijúci z Liptova pochádzajúci) historik a spisovateľ  Ján Rodoľub Borbis. Za dva roky postavili v Čáčove vtedy kostol a položil základy aj pre tamojšiu evanjelickú školu...
Stretnutie s historikom PhDr. Petrom Brezinom prinieslo aj množstvo námetov, ako sa aj verejnosť (nielen v Čáčove a v Senici) môže  zapojiť do prípravy ďalších dielov knihy o prvej svetovej vojne a Záhorí.

Krst novej knihy Petra Brezinu - 350-ročná história kníhtlače v Skalici

Krst novej knihy Petra Brezinu - 350-ročná história kníhtlače v Skalici

Fotogaléria

TEXT A FOTO: Milan Soukup


V Jurkovičovej dvorane Domu kultúry v Skalici vo štvrtok 12. novembra 2015 podvečer na spoločnej slávnosti Západoslovenských tlačiarní (ZT) Skalica a Mesta Skalica pokrstili novú knihu PhDr. Petra Brezinu - „350-ročná história kníhtlače v Skalici“.
Tradícia kníhtlače sa v Skalici datuje počnúc prvou kníhtlačiarňou jezuitov okolo roku 1663 a v súčasnosti ju rozvíja súkromná firma. Na slávnosti sa zúčastnil tiež podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča PhDr. Zdenko Čambal, primátor Skalice Ing. Ľudovít Barát a ďalší hostia, pamätníci i zamestnanci súčasnej tlačiarenskej firmy.
Dvojhodinový program, ktorý moderoval  RNDr. Anton Dinka, striedal v sebe vystúpenie Ľudovej hudby Skaličan s primášom PhDr. Petrom Michalovičom a spevákmi Pavlom Poustkom a Antonom Pavčom. Odzneli tam kapitoly z histórie, spomienky potomkov najstarších kníhtlačiarskych rodov Škarniclovcov, Teslíkovcov a ich pokračovateľov z rodiny Macháčkovcov so spolumajiteľmi Západoslovenských tlačiarní (Ing. Pavlom Horváthom). Výstava vo foyeri Domu kultúry mapovala 350 rokov tlačiarenskej produkcie.
Kedysi tlačili v Skalici knihy s dôrazom na prínos pre slovenský národ, pozdvihnutie vzdelanosti a podporu  hospodárskeho rastu. V období po roku 1863 a vzniku Matice slovenskej knižná produkcia tlačiarne významne rozvíjala proces národného obrodenia a zápas Slovákov za  svojbytnosť. Dnes majú pokračovatelia v Západoslovenských tlačiarňach Skalica ambíciu – kvalitnou produkciou prosperovať a  podobne ako v minulosti – objavovať nové osobnosti a ich dielo knižnou produkciou predstaviť na Slovensku i vo svete.
Novú knihu Petra Brezinu „350-ročná história kníhtlače v Skalici“  krstili netradične - tlačiarenskými písmenami z obdobia Teslíkovcov (1897-1950) vtlačenými do knihy a podpisom. Jedným z krstných rodičov (prostredníctvom videozáznamu) bol aj čestný občan Skalice Dr. h. c. Anton Srholec, ktorého pri krste knihy zastúpil jeho brat Ing. Michal Srholec. Za kníhtlačiarske rody spolu s autorom knihu krstili panie PhDr. Alena Bártlová a Ing. Libuša Dušeková.      
Riaditeľka súčasných Západoslovenských tlačiarní Skalica Ing. Želmíra Macháčková poďakovala všetkým zamestnancom, ktorí svojím vzťahom k práci rozvíjajú dobré meno firmy. Jej kormidlo spolu s bratmi, tlačiarom Tiborom a grafikom Martinom prevzali od otca Petra Macháčka.  A ako na slávnosti podčiarkla, ich rodinný príklad potvrdzuje fungovanie odkazu troch prútov kráľa Svätopluka. Do nového 350-ročného obdobia si spoločne zaželali firemnú loď šťastne plaviť do ďalšieho cieľa a prinášať tak osoh tlačiarom, Mestu Skalica i spoločnosti a Slovensku.
Nová kniha, ktorú už má Záhorská knižnica v Senici vo svojom fonde, mapuje obdobia tlačiarne za pôsobenia jezuitov, rodu Škarniclovcov a Teslíkovcov i súčasnosť privátnej firmy Západoslovenské tlačiarne Skalica.
Prvé obdobie (1663-1760) autor knihy nazval jezuitsko-Šulcovským. Druhé od roku 1760 do roku 1897 je spojené so štyrmi generáciami Škarniclovcov. Tretie reprezentujú dve generácie Teslíkovcov (1897-1950). Štvré obdobie (1950-1895) skalickej kníhtlače prezentuje fungovanie prevádzkarne národného  a štátneho podniku ZT. A piate obdobie (1991-2013) spracované v knihe PhDr. Petra Brezinu  je prezentáciou generácie Macháčkovcov a spolumajiteľov Západoslovenských tlačiarní.

Novú knihu „Prvá svetová vojna a Záhorie“ uviedli do života v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Novú knihu „Prvá svetová vojna a Záhorie“ uviedli do života v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Fotogaléria

TEXT A FOTO: Milan Soukup


Pri otvorení výstavy „Prvá svetová vojna a Záhorie“ v Univerzitnej knižnici (UK) v Bratislave v stredu 28. októbra 2015 popoludní uviedli do života aj novú rovnomennú knihu. Zostavil ju historik Peter Brezina s kolektívom. Výstava i krst knihy boli spoločnou akciou UK s jubilujúcim 110-ročným Záhorským múzeom (ZM) v Skalici.
Antónia Jasemová z UK v Bratislave privítala riaditeľku Záhorského múzea v Skalici Vieru Drahošovú, vedúceho kolektívu tvorcov novej knihy – historika Petra Brezinu z Mokrého Hája, i novú generálnu riaditeľku inštitúcie, na ktorej pôde výstavu otvorili – Silviu Stasselovú. Na vernisáži sa prihovorila, pričom pestovanie historického povedomia a hrdosti na výnimočné osobnosti nášho národa označila za jedno z dôležitých  poslaní Univerzitnej knižnice.
Výstavu riaditeľka ZM V. Drahošová otvorila v deň 97. výročia vzniku prvej Československej republiky a v Bratislave potrvá do 26. novembra. Novú knihu „pokrstili“ symbolicky - posypaním záhorským pieskom.    „Prvá svetová vojna a Záhorie“ je iba prvou časťou knihy k tejto téme. Prináša históriu prvej svetovej vojny na Záhorí, venuje sa legionárom, vychádza i z materiálov, ktoré do Záhorského múzea v Skalici posielali potomkovia účastníkov prvej svetovej vojny a zozbierali i ďalší odborníci z múzea. V knihe sú tiež vojnové príbehy z ústneho podania.  Pri príprave zozbierali tvorcovia knihy oveľa viac materiálu, ako sa do nej vošlo. Druhý diel by mal podľa slov riaditeľky ZM vyjsť do dvoch až troch rokov, najneskôr však do roku 2018 k storočnici od konca 1. svetovej vojny. V druhom dieli bude aj súpis pamätníkov vojny na Záhorí, zoznam padlých v nej zo Záhoria. A z rozsiahlejších príspevkov sa tam objavia tiež denník legionára a denník účastníka vojny. Významné miesto tam opäť bude vyčlenené pre ďalšie príbehy konkrétnych ľudí, súvisiace s prvou svetovou vojnou a Záhorím.
Tak výstava, ako aj kniha, a ďalšie knižné novinky zo Záhoria a zo Skalice zvlášť, ktoré v Univerzitnej knižnici v Bratislave prezentovali predstavitelia  110-ročného Záhorského múzea v Skalici, prebudili živý záujem verejnosti. Pri krste novej knihy zaznelo, že na dokumentáciu a na výstavu získali viac ako 1300 fotografií, 280 dokumentov (listy z vojny, karty poľnej pošty, pamätné listy, vojenské priepustky a iné). Zaznamenali takmer 20 príbehov a zapožičaných bolo 280 trojrozmerných predmetov ako súčasti výzbroje a výstroje, vyznamenania, upomienkové a propagačné predmety, predmety vyrábané v zákopoch, dobovú tlač a ďalšie.
Tvorcovia výstavy i spoluautori knihy a predstavitelia UK vyjadrili nádej, že spoločné podujatia knižnice a múzea majú šancu na úspech aj do budúcnosti. Výstavu doplnia aj o ďalšie monografie záhorských miest a obcí z fondov UK a v Bratislave môže byť do 26. novembra 2015 dobrým tipom na návštevu pre študentov a školy.
Už deň pred oficiálnou prezentáciou novej knihy profesorky Evy Fordinálovej „Otec a syn národa“ (o vzťahu Jána Hollého a Ľudovíta Štúra) sa čitatelia s touto knižnou novinkou mohli zoznámiť práve v deň 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Dokonca sa tak stalo v historickej budove, kde Štúr ako poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen aj osobne vystupoval na obranu slovenského národa a rozvíjal ideu svojbytnosti Slovákov na ceste k nezávislosti Slovenska.
V závere podujatia historik Peter Brezina premietal historické fotografie, komentoval ich vo vzťahu k prvej svetovej vojne a naznačil, čo zaujímavé zo životných príbehov konkrétnych ľudí zo Záhoria sa určite dostane do druhé dielu knihy o prvej svetovej vojne a Záhorí. Už dnes sa napríklad môžeme tešiť na farbisto opísaný príbeh odvážnej, len  krátko vydatej Prietržanky Alžbety Krahulcovej, ktorá roku 1916 na základe povolenia z notárskeho úradu v Hlbokom  vycestovala za milovaným mužom  na front do Čiernej Hory. A neskôr, počas jeho dovolenky z frontu, ho ukryla tak, že sa bezmála rok pred koncom prvej svetovej vojny jej ďalším hrôzam vyhol.

Viac článkov...

Stránka 1 z 20

Začiatok
Dozadu
1