Veľkosť textu
Štvrtok, November 27, 2014

Pozvánka na vyhodnotenie Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2014

Pozvánka na vyhodnotenie Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2014

EXISTENCIÁLY I – nová kniha Stanislavy Chrobákovej Repar, koreňmi zo Záhoria

EXISTENCIÁLY I – nová kniha Stanislavy Chrobákovej Repar, koreňmi zo Záhoria

 

V bratislavskom Artfóre – kníhkupectve na Kozej ulici 25. novembra 2014 večer pokrstili novú knihu rozhovorov Existenciály I od v Slovinsku žijúcej rodáčky z Bratislavy s rodinnými koreňmi na Záhorí v obci Závod – Stanislavy Chrobákovej Repar (rodenej Kvapilovej). Autorka vyštudovala estetiku a filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave a doktorát z literárnej vedy získala na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Je slovenskou i slovinskou spisovateľkou, prekladateľkou, literárnou publicistkou i vedkyňou, recenzentkou i kritičkou, vydavateľkou. Od roku 2001 žije s manželom Primožom Reparom v Ľubľane v Slovinsku, pracuje pre vydavateľstvo Apokalipsa. Za literárnokritické práce v časopise Romboid jej roku 1995 udelili Prémiu Alexandra Matušku (udeľovala ju Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska spolu s redakciou časopisu Romboid) a za monografiu Mila Haugová (Alfa) roku 2003 Cena Obce spisovateľov Slovenska za najlepšiu knihu roku 2002.

Spolu s manželom založila a koordinuje medzinárodný projekt Časopis v časopise, ktorý dnes združuje 18 literárnych časopisov z 13 krajín najmä strednej a juhovýchodnej Európy, ale i z Rakúska, Talianska a Veľkej Británie.

Kniha rozhovorov s literárnymi i neliterárnymi osobnosťami zo Slovenska i nielen zo Slovenska Existenciály I prináša 34 dialógov s 29 osobnosťami, ktoré vznikli medzi rokmi 1991-2001 a publikované boli v literárnych časopisoch a niektorých novinách. Popri rozhovoroch ťažiskovo s literárnymi osobnosťami sa v knihe nachádzajú aj dialógy s osobnosťami z iných odborov – histórie, etnografie, computeristiky , jazykovedy a ďalších. Z jednej tretiny sú to už nežijúce osobnosti. Pôvodom zo Záhoria sú tam napríklad básnik Pavol Bunčák, spisovateľka Jana Juráňová, alebo i básnik Štefan Strážay, ktorý je na Záhorí (v obci Závod) chalupárom.

Autorka knihy nedávno v Závode (22. novembra 2014) moderovala krst novej knihy svojej mamy – Terézie Kvapilovej „Závodské krížne cesty alebo Ako to bolo ďalej.“ Stanislava Chrobáková Repar je spoluzakladateľkou Obce spisovateľov Slovenska a roku 2013 ju prijali do Slovinského centra PEN. Na svojom literárnom konte má zbierky poézie, knihy prózy i literárno-vedné monografie. Básne, prózy, eseje a články Stanislavy  Repar boli preložené do angličtiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, nemčiny, poľštiny, maďarčiny, chorvátčiny – srbčiny – čiernohorčiny, macedónčiny, ruštiny, fínčiny, lužickej srbčiny a slovinčiny.

TEXT: MILAN SOUKUP

V obci Závod 22. novembra 2014 pokrstili novú knihu

V obci Závod 22. novembra 2014 pokrstili novú knihu

Fotogaléria

TEXT a FOTO: Milan Soukup


Terézia Kvapilová: „Závodské krížne cesty alebo Ako to bolo ďalej“

Od svojej 70-tky do 82 rokov svojho veku napísala a vydala Terézia Kvapilová (1932) z obce Závod  už 4 knihy. Tú poslednú krstili v závodskom kultúrnom dome v sobotu 22. novembra. Bola to skutočne malá obecná slávnosť.

V kultúrnom dome najskôr vystúpili deti z miestnej základnej školy. Pod vedením učiteľky Mgr. Jany Šišulákovej  predviedli ukážky z muzikálu Jazerinky, ktorý hrou, spevom a tancom upozorňuje na ľudské prehrešky voči životnému prostrediu. „Týmto vystúpením by sme vám chceli ukázať, že našim deťom nie je ľahostajné, ako sa ľudia správajú k našej prírode, a k nášmu okoliu.“ Uviedla režisérka muzikálu, ktorým vlastne autorke knihy poďakovali za to, že aj ich aktivity sa do novej knihy dostali. Knihy Terézie Kvapilovej úspešne v škole využívajú na slovenčine aj na dejepise.

Krst knihy moderovala dcéra autorky Stanislava Repar, žijúca v Slovinsku, reprezentujúca i firmu KUD Apokalipsa,  ktorá v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola z Liptovského Mikuláša (zastupovala ju Zuzana Gažíková, druhá autorkina dcéra) knihu vydala. Tlačou vyšla vo VMV Prešov.

Kniha by nevyšla ani bez ďalších sponzorov a podporovateľov. Kmotrami knihy pri jej krste boli – autorkin brat – podnikateľ Ing. Štefan Pavelka, zástupca starostu Závodu JUDr. Richard Hollý a grafička  Eva Kovačevičová-Fudala. Popriali jej veľa úspechov na ceste k čitateľom a autorke pevné zdravie, veľa tvorivosti, trpezlivosti a vitality pri zachovávaní obyčajov, zvykov a mapovaní minulosti i prítomnosti tejto záhorskej obce.

Terézia Kvapilová z knihy prečítala viacero úryvkov. O pašerákovi mäsa do Viedne  a prevádzačoch, o Kráľovi Pomoravia, z histórie Závodu po roku 1968, aj o tom, koľkí obyvatelia  emigrovali a hľadali šťastie inde...

V krstenej knihe je oproti predchádzajúcim trom zaujímavé i to, že je písaná po slovensky, ale časť, v ktorej sú autorkine poviedky (Črty), je písaná v „tej krásnej živej, duchaplnej záhoráčtine.“ Kniha aj veľmi konkrétne odráža, „čo všetko túto dedinu (Závod) „prevalcovalo“ cez druhú svetovú vojnu a v 50-tych rokoch“ minulého storočia...“

Zo slávnosti vyberám aspoň pár postrehov z príhovorov.    Kmotor knihy Ing. Štefan Pavelka sestru Teréziu pochválil za jej vitalitu, s akou za 12 rokov vydala 4 knihy venované životu v Závode, čo pri ich malej obci je priam obdivuhodné.

Poklonu za vitalitu i tvorivosť jej vyslovila aj grafička Eva Kovačevičová-Fudala, obe dcéry aj spriaznené duše z Klubu dôchodcov, ktorí jej v poďakovaní aj zapriali: „Za dobro sa dobrom platí, nech sa ti to stokrát vráti.“ Aj zástupca starostu JUDr. Richard Hollý vyslovil menom obce poďakovanie Terézii Kvapilovej „za dar pamäti“ v jej knihách i za inšpirácie, ktoré v nich nachádza. I za to posolstvo - „cestu do budúcnosti“, ktorá sa vinie celou knihou. Avizoval zároveň, že podľa predchádzajúcej knihy „Prez Závody je chodníček...“ (de facto závodský spevník) prostredníctvom Folklórneho súboru Závodzan chcú oživiť tieto pesničky  a vydať ich ako CD-nosič...

„Pre mňa to bolo potešením...“ Komentovala svoju vydavateľskú aktivitu i úspešnosť 82-ročná Terézia Kvapilová (bývalá zdravotná sestra, zdravotná laborantka i odborárska funkcionárka v oblasti zdravotníctva). A vysvetlila, prečo to všetko robiť chce: „Mladí si prestali ctiť zem, ktorá ich živí...Nechcela som, aby – čo ja si pamätám, sa zabudlo. Nesmieme zabúdať na minulosť. Ak zabudnú na minulosť, nebudú mať pred sebou budúcnosť.“ Autorka poďakovala aj za fotografie Jozefa Šimonoviča, ktoré knihu obohacujú, podobne ako panoramatický pohľad na Závod na obale knihy. Na krste zaznelo i to, že Teréziu Kvapilovú ocenili v Národnom osvetovom centre v Bratislave „za systematické mapovanie obyčajov regiónu.“ K novému vydanému titulu autorke zablahoželala i riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová a poďakovala jej za novú knihu, ktorú v jednom exemplári venovala i do fondu knižnice. „Ostane to zapísané pre nás, aj pre tých, ktorí prídu ďalej...“ Zaznelo z úst Zuzany Gažíkovej. A táto myšlienka i rezonovala celým krstom novej knihy, nielen „mapujúcej minulé, ale aj inšpirujúcej pre budúcnosť.“

V Skalici pokrstili novú rozprávkovú knihu Papillónia

V Skalici pokrstili novú rozprávkovú knihu Papillónia

Fotogaléria

TEXT a FOTO: Milan Soukup


V podvečer 12. novembra 2014, v čase, keď vo vesmíre (makrokozme) na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko pristával MODUL Philae, vynesený tam sondou Rosetta Európskej vesmírnej agentúry, v Dome kultúry v Skalici (v našom slovenskom mikrokozme) krstili novú knihu Papillónia od Skaličanky EleniS (Eleny Šefčovičovej). Tak obrazne – obe výnimočné udalosti makrokozmu a mikrokozmu (v jeden deň a v rovnakom čase) vtipne glosovala literárna vedkyňa – profesorka Eva Fordinálová. Veď človekom vyrobené zariadenie na kométe pristávalo vtedy v dejinách vedy a ľudstva po prvý raz.

Podľa pani profesorky, aj Skalica sa po prvý raz stala ako slobodné kráľovské mesto z literárneho hľadiska aj mestom rozprávkovým. V príhovore k plnej sále a autorke, ktorej knihu redigovala a pri jej vydaní ju aj povzbudzovala, pripojila aj pár svojich postrehov k novému titulu a jeho kvalite. Z jej vystúpenia vyberáme: „Skalica je dnes tiež priesečníkom medzi svetom skutočna a svetom tajomna, kde ešte stále je dobro silnejšie ako zlo, kde ešte stále sa nevzdávajú boja za záchranu toho, čo je hore nad Zemou... Na tejto prekrásnej knižočke...ma najviac oslovilo posolstvo – boj s temnotami. Boj proti strachu. Nebojte sa! Ale musíme si vyšliapať každý tú svoju cestu k pravde, k poznaniu sám... V dnešných časoch, keď sa nielen naša literatúra utápa skôr vo vulgarizmoch, v znehodnocovaní hodnôt, zrazu človek dostane do rúk krištáľovo čistú knihu s krištáľovo čistým textom, s krištáľovo čistým posolstvom...“ Autorke EleniS pri odovzdávaní posolstva, krásy a pravdy profesorka Eva Fordinálová  zaželala, „aby sa nikdy nepustila tej cesty, na ktorú tak krásne a talentovane rozprávkovou knižkou vyšliapla.“

Šťastnú cestu medzi čitateľov novej knižke zaželali aj kmotrovia z hudobnej sféry a primátor Skalice Stanislav Chovanec. V rozprávkovej knihe ide o záchranu Papillónie (Ríše snov, ktorú ovládol najväčší nepriateľ strach a ľudia prestali snívať). Podarí sa to pomocou indícií, ktoré deti hľadajú, súc sprevádzané Mesačnou a Slnečnou vílou? Odpoveď čitatelia nájdu v knihe...Ako to všetko dopadne, a nakoľko knižka bude pre deti i dospelých aj zaujímavým sprievodcom po Skalici v cestovnom ruchu, ukáže až čas.

Krst knižky bol veselý, radostný a najmä hudobno-tanečno-spevácky. Radosť plnému hľadisku robili aj účinkujúce deti, a najmä dospelí kmotrovia knižky z hudobnej sféry, ktorí jej zároveň zapriali šťastnú cestu medzi čitateľov. A ktože knižku odprevadil do  života spolu s profesorkou Evou Fordinálovou a primátorom Skalice Stanislavom Chovancom? Boli to spolu s EleniS aj MAMBA Dasha, MC Erik, Tibor Gyurčík a Martin Harich. Martin Harich knižke zaželal: „Nech sa všetky tieto pekné slová, ktoré vyšli tuto zo srdca mojej novej kamošky, dostanú presne do tých sŕdc, kde sa dostať majú. To je dôležité, podobne ako v hudbe.“

Keďže od autorky dostala pre čitateľov Záhorskej knižnice v Senici 12. novembra podvečer novopokrstenú knihu i riaditeľka Katarína Soukupová, aj menom čitateľov za knižný darček ďakujeme a želáme autorke EleniS aj Papillónii veľa spokojných čitateľov a veľa šťastia v budúcoročnej čitateľskej ankete o Knihu Záhoria 2014, ak ju do ankety prihlásia.

Viac článkov...

Stránka 1 z 11

Začiatok
Dozadu
1