Naše služby

Základné služby

výpožičné

- prezenčné (v knižnici)
- absenčné (mimo knižnice)

prolongačné

- predĺženie výpožičnej lehoty
Predĺženie výpožičnej lehoty sa môže zrealizovať najviac trikrát za predpokladu, že dokument nežiada ďalší čitateľ. O prolongáciu treba požiadať pred uplynutím výpožičnej lehoty osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou kniznica@zahorskakniznica.sk. Čitateľ si môže predĺžiť výpožičnú lehotu aj sám prostredníctvom svojho konta cez internet www.kis3g.sk alebo www.zahorskakniznica.eu.

rezervačné

- rezervovanie dokumentov
Čitateľ môže požiadať o rezervovanie požičaných dokumentov osobne, telefonicky, alebo e-mailom. Ak rovnaký dokument žiada viac čitateľov, systém stanovuje poradie podľa dátumu a času rezervácie. Ak čitateľ už rezervovaný dokument nepotrebuje, musí to oznámiť knižnici, prípadne si rezerváciu sám zrušiť cez svoje konto výpožičiek.

konzultačné

Poskytujeme informácie o fondoch a službách knižnice.
Poradíme, ako postupovať pri vypožičiavaní dokumentov, vyhľadávaní v online katalógu Záhorskej knižnice i v katalógoch iných knižníc.

Naše služby

Špeciálne služby

MVS (Medziknižničné výpožičné služby)

Na základe požiadania čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu alebo kópiu článku z periodika, ktoré nemá vo svojom fonde, z inej knižnice SR cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) alebo cez medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) z fondu knižnice v zahraničí.
Pri výpožičkách MVS a MMVS je čitateľ povinný dodržať všetky podmienky a výpožičné lehoty, ktoré stanovila poskytujúca a žiadajúca knižnica.
Služby MVS sa poskytujú po vyplnení a podpísaní žiadanky na objednanie dokumentu a zaplatení poplatku podľa Cenníka poplatkov. Za vybavenú objednávku sa pripočítavajú poštovné náklady.

BIS (Bibliograficko-informačné služby)
rešeršné

Rešerš je špecializovaný zoznam dokumentov (súpis bibliografických záznamov) na zadanú tému.
Požiadať o vypracovanie rešerše možno osobne v Oddelení odbornej literatúry Záhorskej knižnice, v Regionálno-bibliografickom oddelení, on-line žiadankou Objednávka na vypracovanie rešerše, alebo si ju čitateľ môže urobiť podľa jednoduchého návodu na rešeršovanie.
Termín spracovania môže byť v závislosti od náročnosti dohodnutý. Za expresné vyhotovenie je 50% príplatok z ceny rešerše. Za vyhotovenie rešerše žiadateľ platí poplatok podľa Cenníka poplatkov.

reprografické

internetové

Internetové služby sa poskytujú čitateľom a používateľom zdarma prvých 30 minút. Každá ďalšia minúta je spoplatnená sumou 0,01 €.
Za tlačené výstupy sa platia poplatky podľa Cenníka služieb.
Predpokladom využívania verejného internetu sú základné znalosti práce s počítačom a predloženie platného čitateľského preukazu, dočasného čitateľského preukazu, príp. občianskeho preukazu.
Vyhľadávané informácie je možné vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať elektronickou poštou.
Nie je dovolené
- prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus a pod.;
- sťahovanie filmov, hudby, alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv.

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.