Séria spomienkových podujatí k 170. výročiu Slovenského povstania meruôsmych rokov

Séria spomienkových podujatí k 170. výročiu Slovenského povstania meruôsmych rokov

Sériou spomienkových  podujatí sme si 12. a 13. októbra pripomenuli 170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov. Štyria martýri – Martin Bartoň, Vojtech Bemert,  Pavol Svatík, František Kapitán -  sa stali obeťami štatariálneho súdu 13. a 18. októbra 1848. Všetci  slovom aj so zbraňou v ruke bojovali za národnú svojbytnosť,  vieru a nádej v lepšiu budúcnosť. Slovenské   povstanie meruôsmych rokov je považované za vôbec prvé veľké politické vystúpenie slovenského ľudu v jeho novodobej histórii.  Slováci sa vyčlenili ako samostatný a plnohodnotný národ so schopnosťou vyjadriť samostatne svoje myšlienky a postoje. 

Vo vestibule Domu kultúry bola  v piatok 12. októbra  o 9.30   otvorená výstava Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie po výtvarnom umení. Kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici Štefan Zajíček výstavu uviedol  nielen zhodnotením Hurbana ako vodcovskej osobnosti Slovenského povstania, ale aj jeho odkazu pre dnešok. Osobitnú pozornosť venoval stvárneniu povstania vo výtvarnom  umení. Na vernisáži boli prítomní žiaci základných a stredných škôl zo Senice i občania. Medzi hosťami bol prítomný poverený vedením odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Peter Kadlic. Slávnostný príhovor predniesol primátor Senice Branislav Grimm.

V Dome kultúry potom nasledovala slávnostná akadémia. Prítomní si vypočuli prednášku historika Záhorského múzea v Skalici Richarda Dršku, v ktorej načrtol priebeh Slovenského povstania na Záhorí, s dôrazom na Senicu a jej najbližšie okolie. Prezentáciu o jednom z popravených Martinovi Bartoňovi,  rodákovi z Čáčova a tamojšom  richtárovi, uviedol Slavomír Bučák, predseda občianskeho združenia Pro Čáčov. Zachovaným obrazovým materiálom  i známymi faktami sa návštevníci podujatia o. i. dozvedeli, kde stál jeho rodný dom, ktorý neskôr (1986) ustúpil asanácii, osadení pamätnej tabule a vybudovaní Pamätníka Martina Bartoňa (2004) na priestranstve pred elokovanou triedou Materskej  školy. Predostrel i časť rodokmeňa M. Bartoňa. Na akadémii i na vernisáži výstavy účinkovali žiaci Základnej umeleckej školy Senica.

Pomník popravených 1848

Na mieste šibenice na Horných Surovinách stojí od roku 1948 Pomník popravených, ktorý v rokoch 2017-2018 renovovalo Mesto Senica (34 000 €) s prispením TTSK (5000 €). Investor Mesto Senica poňal renováciu pamiatky v širšom duchu a tak bol k tejto národnej kultúrnej pamiatke vybudovaný úplne nový  chodník, takže  pamiatka je už prístupná pre verejnosť. Pre návštevníkov je tu osadený aj mobiliár,  informačná tabuľa a vysadené boli štyri duby.

Pri zrenovovanom Pomníku popravených sa 12. októbra odohrala  ďalšia časť spomienkových osláv. Vence položili primátor mesta  Senica Branislav Grimm, poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Magdaléna Kuciaňová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) Oľga Nachtmanová, podpredseda TTSK Pavol Kalman, veliteľka Brigády bojového zabezpečenia OS SR plk. Zuzana Kraushuberová, starostovia Hlbokého a Prietrže Miloš Čobrda a Dana Blažková, predsedníčka Združenia slovanskej vzájomnosti Edita Dűrerová  a podpredseda Matice slovenskej Stanislav Bajaník.  Po položení vencov čestnou strážou Ozbrojených síl SR (OS SR) nasledovala štátna hymna v podaní Komorného   speváckeho zboru Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) v Senici. Hurbanovou básňou Bije zvon slobody pripomenula chvíle spred 170 rokov recitátorka Dagmar Bollová. Komorný spevácky zbor ECAV potom zaspieval zhudobnenú báseň J. M. Hurbana Mládež slovenská. 

Prestrihnutím pásky  bol celý areál Pomníka popravených v novom vzhľade symbolicky  sprístupnený verejnosti. Stal sa novou výraznejšou krajinnou dominantou, je svedectvom o zástoji tohto kraja v Slovenskom povstaní.

Zúčastneným hosťom a občanom mesta Senica, ale i blízkeho Hlbokého a Prietrže sa na tomto mieste prihovoril najprv primátor Senice Branislav Grimm, ktorý pripomenul posolstvo našich predkov, ktorí nebojácne, statočne a odhodlane bránili národné práva a za svoje presvedčenie  zaplatili cenou najvyššou, vlastnými životmi. Štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmanová vyslovila uznanie primátorovi Senice za obnovu Pomníka: „Silné pamätníky pomáhajú žiakom od základných škôl lepšie zhmotniť a uchopiť predstavu o tom, čo sa môžu v škole od svojich učiteľov na hodinách dejepisu naučiť. Pomáhajú v nich vzbudzovať zdravú národnú hrdosť. Sú zároveň aj ochranou pred extrémizmom, ktorým môže mladý človek ľahko prepadnúť.“ Podpredseda TTSK Pavol Kalman vo svojom príhovore upriami pozornosť na pripomínanie si dejinných udalostí, ktoré sú dôležité z hľadiska poznania vývoja našej štátnosti.

Na záver spomienkovej slávnosti na Horných Surovinách zaznela v podaní Komorného speváckeho zboru ECAV hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

Náhrobník povstalcov 

Na cintoríne v Senici po úvodnom položení vencov  čestnou strážou OS SR a štátnej hymne  v podaní Komorného speváckeho zboru ECAV zaznela báseň Mor ho! v podaní Miroslavy  Císarovej.

V slávnostnom príhovore sa primátor Senice Branislav Grimm  sústredil na popis udalostí, ktoré predchádzali zriadeniu štatariálneho (náhleho) súdu v Senici, vyneseniu rozsudku nad čáčovským richtárom Martinom Bartoňom  a jeho ďalšími druhmi až po samotnú popravu a dôstojné pochovanie pozostatkov štyroch martýrov na cintoríne v Senici. „S úctou a vďakou spomínajme. Nech činy martýrov nezostanú zabudnuté,“ dodal na záver primátor Senice. Poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová sa vo svojom príhovore zamerala na význam Slovenského povstania pre budúci vývoj Slovákov. Národne uvedomelí ľudia, kňazi, učitelia i jednotlivci zohrali kľúčovú úlohu, keď ovplyvnení národnobuditeľskými myšlienkami  štúrovcov neváhali brániť slobodu. Vyjadrila obdiv a poďakovanie Mestu Senica za zrenovovaný Pomník popravených. Štátna tajomníčka  MŠVVŠ SR  Oľga Nachtmanová pripomenula, že aj Náhrobník povstalcov ako miesto posledného odpočinku popravených má pomáhať mladej generácii, aby nezabudla, aká strastiplná bola cesta slovenského národa za právom na sebaurčenie.  Podpredseda TTSK Pavol Kalman na tomto mieste zdôraznil nevyhnutnosť úcty a vďaky dejateľom Slovenského povstania,  lebo ich obete prispeli k naplneniu našej štátnosti. „Pamätajme, že sloboda, mier a prosperita nie sú samozrejmosťou a idey slobody a rovnosti musíme chrániť každý jeden deň,“  dodal P. Kalman. 

Po duchovnom príhovore farára evanjelickej cirkvi a.v. v Senici Juraja Šefčíka si  na záver prítomní vypočuli pieseň  Kto mi  dá sily.

Organizátori: Mesto Senica, TTSK a jeho regionálne kultúrne inštitúcie Záhorské osvetové stredisko, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Záhorská knižnica v Senici a Záhorské múzeum v Skalici. K 170. výročiu  Slovenského povstania meruôsmych rokov vydali aj publikáciu, ktorá zahŕňa všetky najdôležitejšie dokumenty. 

Čáčov

Podobne ako v piatok aj v sobotu 13. októbra vládlo veľmi príjemné teplé počasie babieho leta. Rodisko Martina Bartoňa si presne v deň výročia popravy na šibenici na Horných Surovinách uctilo pamiatku svojho rodáka. Občania mestskej časti Čáčov, návštevníci z iných miest i hostia sa najprv zišli v evanjelickom a.v. kostole, kde domáca farárka Lenka Sedláčková privítala primátora  mesta Branislava Grimma, podpredsedu TTSK Pavla Kalmana a prednostu Okresného úradu Senica Vladimíra Kocourka. Na úvod v programe účinkoval Komorný spevácky zbor ECAV Senica pod vedením  dirigenta Ivana Horňáka. Potom Slavomír Bučák, predseda  občianskeho združenia Pro Čáčov prezentoval doterajšie známe i menej známe fakty zo života váženého čáčovského občana – richtára Martina Bartoňa, ktorý bol za svoje presvedčenie odsúdený na smrť. Po duchovnom slove Lenky Sedláčkovej a vystúpení komorného zoskupenia mladých Rozlet sa účastníci spomienkovej slávnosti vydali k Pamätníku Martina Bartoňa. Sprievod bol  dlhý niekoľko desiatok metrov. 

Pri Pamätníku najprv položili vence, zaznela hymnická pieseň a účastníkom sa prihovorili primátor Senice Branislav Grimm a podpredseda TTSK Pavol Kalman. Potom si všetci pozreli rekonštrukciu dobových udalostí, ktorú predviedli členovia Divadelného spolku J. M. Hurbana z Hlbokého a účinkujúci hostia.  Príbeh o rodákovi bol spracovaný pútavo a všetkých prítomných veľmi zaujal.

Organizátori: TTSK – Záhorské osvetové stredisko, evanjelická cirkev a. v.  Čáčov, Mesto Senica – mestská časť Čáčov.

Celkom na záver – mali by sme si byť vedomí  hodnôt, ktoré nám plynú zo Slovenského  povstania rokov 1848/49. Do ich deja vstúpili aj občania nášho mesta, jeden z nich bol popravený. Vážiť a ctiť si posolstvo spred 170 rokov  je prejavom  našej mravnosti a kultúrnosti, vedomia, že aj zásluhou ich  odkazu žijeme slobodne.

Text a foto prevzaté z www.senica.sk

 

{gallery}20181018_1848{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.